Bestelinformatie Van Gent Surf & Snowboardsport

Klantenservice:
Voor vragen over bestellen, betalen, producten of anderzins kunt u contact opnemen met: 073-5212787 of per email: info@vangentsurfensnow.com

Betaalinformatie:
U kunt uw bestellingen bij Van Gent Surf & Snowboardsport betalen via iDEAL:
Ook bieden wij de mogelijkheid tot afhalen; hierbij dient de koper te betalen in de winkel en reserveren wij tot maximaal 7 dagen het product. Daarna wordt de koop ongedaan gemaakt.

Verzendinformatie:
Wij doen er alles aan om uw bestelling zo snel mogelijk af te handelen. Afhankelijk van de betaalwijze is de levertijd tussen de 1 en 7 werkdagen.

Verzendkosten:
Van Gent Surf & Snowboardsport rekent €7,- voor kleine producten en €15,- voor de grotere/ volumineuze producten. Verzendingen zijn gratis vanaf €100,- tenzij het over volumineuze artikelen gaat.

Moment van levering:
Onze leveringen worden gedaan door PostNL of GLS. Zij bezorgen uw bestelling overdag op het door u aangegeven verzendadres. Mocht er niemand aanwezig zijn dan kunt u de volgende dag uw bestelling ophalen bij het dichtstbijzijnde postkantoor.
Tip: U kunt uw bestelling ook op uw werk laten afleveren, dan weet u zeker dat u het snel ontvangt.

Service en garantie:
Wanneer er na ontvangst iets niet goed is, dient u ons daarvan onmiddellijk per e-mail of telefoon over te informeren. Na overleg kunt u de producten dan retourneren met originele aankoopbon op uw kosten.
Wanneer een product tijdens de garantieperiode (meestal 1 jaar) kapot gaat kunt u contact met ons opnemen. Wij zorgen voor een juiste afhandeling.
Wanneer blijkt dat het geen garantiegeval is, of wanneer er geen fouten van onze kant zijn gemaakt, dan worden al de kosten aan u doorberekend.

Algemene Voorwaarden Van Gent Surf & Snowboardsport

Artikel 1. Gebondenheid aan deze algemene voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Van Gent Surf & Snowboardsport goederen en diensten van welke aard ook aan de klant en/of klant levert.

Deze voorwaarden hebben betrekking op alle artikelen van www.vangentsurfensnow.com
en www.vangentsurfensnow.nl.

Van Gent Surf & Snowboardsport kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Van Gent Surf & Snowboardsport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens. Behalve indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
Het is niet toegestaan onderdelen van www.vangentsurfensnow.nl elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om deze site op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

Privacy Statement

www.vangentsurfensnow.nl is onderdeel van Van Gent Surf & Snowboardsport te Rosmalen. Van Gent Surf & Snowboardsport is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van uw gegevens.

Artikel 2. Offertes
2.1 Alle offertes c.q. aanbiedingen gedaan door Van Gent Surf & Snowboardsport zijn geheel vrijblijvend.
2.2 Offertes hebben, tenzij anders vermeld, een geldigheidsduur van maximaal 15 dagen.
2.3 Van Gent Surf & Snowboardsport behoudt zich het recht om een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de klant aansprakelijk te zijn.

Artikel 3. Wijzigingen
3.1 Van Gent Surf & Snowboardsport behoudt zich het recht voor de overeenkomst en/of deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan Van Gent Surf & Snowboardsport de klant tenminste een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen. Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij tot een week voor de datum waarop de wijziging van kracht wordt de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
3.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor het gebruikmaken van de diensten van Van Gent Surf & Snowboardsport een wijziging van de prijs optreedt, zal de wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs indien dit zich voordoet binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst.
3.3 Overige wijzigingen in de overeenkomst met Van Gent Surf & Snowboardsport en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Van Gent Surf & Snowboardsport en de abonnee zijn overeengekomen.

Artikel 4. Meerwerk
4.1 Voor zover Van Gent Surf & Snowboardsport ten behoeve van de klant werkzaamheden dient te verrichten uit welke hoofde dan ook, welke niet in de overeenkomst tussen partijen zijn inbegrepen, of kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijkt of onmogelijk maakt, dan worden deze werkzaamheden en/of kosten als meerwerk beschouwd en extra in rekening gebracht.

Artikel 5. Levering
5.1 Onder levering wordt verstaan de indienststelling van de in de overeenkomst bedoelde aansluitingen en het leveren van de overeengekomen werkzaamheden, onverminderd het bepaalde in artikel 4.

Artikel 6. Betaling
6.1 Alle prijzen zijn inclusief 21% b.t.w., tenzij anders overeengekomen.
6.2 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, zal de klant, zonder dat enig ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten, welke kosten op 15% van het totale bedrag, met een minimum van euro 125,00, worden bepaald.
6.3 Van Gent Surf & Snowboardsport behoudt zich het recht voor bij niet tijdige betaling de klant zonder enige waarschuwing vooraf af te sluiten van het systeem en/of een domeinnaam op te heffen, zonder voor de gevolgen hiervan aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

Artikel 7. Rechten van intellectuele eigendommen
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de programmatuur, apparatuur en andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Van Gent Surf & Snowboardsport of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 8. Geheimhouding en beveiliging
8.1 Van Gent Surf & Snowboardsport zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de klant, waarvan duidelijk is dat de klant met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.
8.2 Van Gent Surf & Snowboardsport zal zich inspannen om de levering van haar dienst zo goed en zorgvuldig te laten plaatsvinden, met inachtneming van de haar ter dienst staande technische middelen. Van Gent Surf & Snowboardsport draagt zorg voor de beschikbaarheid van de servers, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Van Gent Surf & Snowboardsport staat niet garant voor de aan haar geleverde dienst van derden.
8.3 De klant dient zijn/haar wachtwoord(en) dusdanig te kiezen en regelmatig te veranderen dat derden geen (ongeoorloofd) gebruik kunnen maken van het account van de klant.

Artikel 9. Verplichtingen van de klant
9.1 De klant zal door het gebruik van de diensten geen rechten van derden schenden, zich ten opzichte van derden niet onwelvoeglijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen, en geen schade aan derden toebrengen. Onder meer zal de klant:
a. de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
b. niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
c. zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is;
d. zonder toestemming van de desbetreffende derde geen gegevens van derden veranderen, wissen, onbruikbaar maken dan wel gegevens van derden toevoegen;
e. geen virussen verspreiden
f. niet zodanig gebruik maken van de diensten dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Van Gent Surf & Snowboardsport wordt verhinderd, danwel dat door andere klanten van Van Gent Surf & Snowboardsport in het gebruik van de diensten worden gehinderd.
9.2 Onverminderd haar overige rechten, behoudt Van Gent Surf & Snowboardsport zich het recht voor haar verplichtingen jegens de klant op te schorten, onder meer door de klant met onmiddellijke ingang de toegang tot het gebruik van de diensten, of enig onderdeel daarvan, te ontzeggen, indien de klant handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde. Van Gent Surf & Snowboardsport zal wegens zodanige opschorting nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
9.3 Indien een door de klant door middel van de diensten openbaar gemaakte publicatie van de klant onmiskenbaar onrechtmatig is en zulks ter kennis van Van Gent Surf & Snowboardsport komt, kan Van Gent Surf & Snowboardsport de klant sommeren de desbetreffende publicatie binnen de kortst mogelijke tijd, doch in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur te verwijderen. Voldoet de klant niet aan deze sommatie, dan zal Van Gent Surf & Snowboardsport de publicatie zelf van haar systemen verwijderen. Van Gent Surf & Snowboardsport zal wegens zodanige verwijdering nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 10. Ontbinding
10.1 Van Gent Surf & Snowboardsport is ten alle tijde gerechtigd, voor zover op enig moment mocht blijken dat de klant valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel dat blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze - indien de overeenkomst tussen Van Gent Surf & Snowboardsport en de klant wordt beheerst door Nederlands recht.de ernst van het geval dit rechtvaardigt - deze te ontbinden. Gedurende de tijd van opschorting blijft de klant gehouden te betalen.
10.2 Onverminderd het overigens bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

Artikel 11. 30 dagen geld terug regeling
11.1 Retournering van en deregistratie van Van Gent Surf & Snowboardsport artikelen is mogelijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, mits niet gebruikt of beschadigd. Retourneringskosten zijn voor de klant zelf.

Artikel 12. Toepasselijk recht
12.1 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst tussen Van Gent Surf & Snowboardsport en de klant.

Artikel 13. Procedure service en garantie
13.1 Wanneer er na ontvangst iets niet goed is, dient u ons daarvan onmiddellijk per e-mail of telefoon over te informeren. Na overleg kunt u de producten alleen retourneren met de originele aankoopbon op uw kosten.
13.2 Wanneer een product tijdens de garantieperiode (meestal 1 jaar) kapot gaat kunt u contact met ons opnemen. Wij zorgen voor een juiste afhandeling.
13.3 Wanneer blijkt dat het geen garantiegeval is, of wanneer er geen fouten van onze kant zijn gemaakt, dan worden al de kosten aan u doorberekend.

Transportschade

Van Gent Surf & Snowboardsport is niet verantwoordelijk voor transportschade door vervoerders. Teken bij ontvangst nooit af als de doos beschadigd is. Controleer eerst de inhoud en teken dan pas af of laat de vervoeder tekenen voor manco.

Van Gent Surf & Snowboardsport zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van het defecte artikel, komen niet voor een vergoeding in aanmerking.

In geval van niet tijdige betaling is Van Gent Surf & Snowboardsport bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Van Gent Surf & Snowboardsport erna om bestellingen die op een werkdag zijn geplaatst binnen 24 uur te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Van Gent Surf & Snowboardsport kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Van Gent Surf & Snowboardsport streeft ernaar vertragingen binnen een werkdag telefonisch of per e-mail aan de koper te melden.

Van Gent Surf & Snowboardsport is gevestigd te (5241 AW) Rosmalen, Striensestraat 43. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Van Gent Surf & Snowboardsport op bovenstaand adres of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de website.

Van Gent Surf & Snowboardsport is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 10.00 tot 18.00 uur, behalve maandag vanaf 14.00 uur.

Van Gent Surf & Snowboardsport streeft ernaar om de door haar, op werkdagen, ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.

Van Gent Surf & Snowboardsport rekent €7,- voor kleine goederen en €15,- voor de grotere/ volumineuze goederen. Verzendingen zijn gratis vanaf €100,- tenzij het over volumineuze artikelen gaat.